Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Politica de protecție a datelor personale

Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

În acest scop, Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea.

De ce Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati prelucrează date personale:

Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:
– Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor naționale și internaționale, eliberarea de acte de studii și rapoarte de evaluare;
– Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare;
– Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere audio-video
– Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie
– Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școlii, arhivarea, evaluarea calitățiim serviciilor noastre
– Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare
– Soluționarea disputelor și litigiilor

În general, datele personale deținute de Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati au fost furnizate de părinți ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoana vizată către operatorul Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:
– eliberării de documente și acte de studii;
– asigurării manualelor școlare;
– acordării de burse și a altor forme de ajutor social: alocații de stat pentru copii care au âmplinit 18 ani;
– luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității;
– participării la programe și proiecte naționale și internaționale;
– realizarea unor situații statistice;
– întocmirii contractelor pentru Programul Școala după Școala;
– afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier și în format electronic pe site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării conform cu legislatia specifică sistemului național de educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale. Vă informăm că datele or fi afișate, respectând principiul moimizării din RGPD, art.5, alin.1,pct.c);
– monitorizării audio-video în cadrul examenelor și concursurilor naționale (datele cu caracter personal sunt prelucrate de MEN în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul monitărizării persoanelor, spațiilor și/ sau bunurilor publice);
– monitorizare audio-video pe holurile și încăperile instituției;
– folosirea imaginii foto/video ale elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe site, conturi de socializare, panouri, etc.
– prelucrarea rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și internaționale și afișarea lor pe site.

Pe parcursul unui an școlar, Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati transmite datele personale ale elevilor către Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cel teritorial, dar și către alte unități de învățământ în vederea efectuării transferului elevilor prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării prezentate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul Liceului Teoretic ”Mircea Eliade”, Galați.

Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

În acest scop, Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Galati respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:
– dreptul de acces ( dreptul de acces la datele cu caracter persdonal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare);
– dreptul la rectificare ( corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);
– dreptul la opoziție (posibilitatea de a se opune prelucrării);
– dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
– dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite să verificăm această acuratețe):
– dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau transmiterea acestor date unui alt operator de date).